ࠠ 9 SZFO Men Championship 2008

. Ϡ . Р -

-------------------------------------------------------------------------------

1. 3 Lintchevski, Daniil 7.5 49.0 40.75 36.5 2440 2595 +1.63

2. 1 Turov, Maxim 7.0 52.0 39.00 36.0 2583 2564 -0.12

3. 6 Vlassow, Valentin 6.5 45.0 32.00 30.0 2373 2422 +0.68

4. 11 Abramov, Valentin 6.0 50.0 29.50 32.0 2321 2435 +1.21

4 Feoktistov, Alexey A. 6.0 49.5 29.50 34.5 2423 2459 +0.46

8 Mishuchkov, Nikolai M. 6.0 48.0 27.50 32.0 2355 2404 +0.53

10 Anjuhin, Alex 6.0 42.5 28.25 28.0 2346 2355 +0.13

8. 12 Borisova, Elizaveta 5.5 45.5 25.25 30.0 2305 2396 +1.16

25 Evstratov, Oleg 5.5 41.0 21.25 26.5 2215 2366 +1.83

15 Ulyanin, Sergei 5.5 40.0 22.75 26.0 2288 2349 +0.65

16 Osoblivi, Grigory 5.5 39.0 20.75 24.5 2270 2352 +0.83

19 Suleymanyants, Odisey 5.5 38.5 22.75 24.0 2250 2364 +1.21

13. 42 Balakin, Vadim 5.0 46.5 24.75 25.0 0000 2319 +0.50

2 Kiselev, Gennady 5.0 46.0 24.50 27.0 2453 2295 -1.78

21 Koba, Igor 5.0 44.5 22.50 27.5 2225 2335 +1.16

13 Prokuronov, Eduard 5.0 41.0 20.00 26.5 2295 2293 +0.07

9 Beznosikov, Vladimir 5.0 40.5 20.75 27.5 2352 2270 -0.95

14 Pavlov, Aleksandr 5.0 39.5 20.25 24.0 2291 2203 -1.01

19. 33 Maximov, Igor 4.5 47.5 23.50 27.0 2116 2330 +2.42

5 Ponikarovsky, Andrey 4.5 45.5 21.00 26.5 2378 2268 -1.26

7 Malinin, Yuri 4.5 45.0 20.75 28.5 2368 2241 -1.48

23 Toivonen, Alexander V. 4.5 44.0 19.50 25.0 2223 2248 +0.22

24 Gopkin, Nikolaj 4.5 43.5 18.50 22.5 2216 2244 +0.21

29 Semenenko, Sergey 4.5 43.5 17.25 18.5 2184 2201 +0.10

18 Uliashov, Dmitriy 4.5 41.5 16.25 23.5 2256 2242 -0.03

20 Makovetsky, Boris 4.5 40.0 17.75 22.5 2249 2198 -0.46

17 Karalkin, Maksim 4.5 38.0 16.75 21.5 2262 2044 -2.02

26 Bratus, Pater P. 4.5 38.0 16.25 18.0 2211 2168 -0.47

22 Shapovalenko, Maksim 4.5 36.5 16.75 20.5 2224 2159 -0.69

30. 28 Zasypkin, Alexey 4.0 42.5 18.00 22.5 2187 2232 +0.55

37 Veltmander, Vitaly 4.0 41.0 16.75 18.5 2073 2180 +1.00

27 Solgalov, Victor 4.0 38.5 12.75 19.5 2190 2158 -0.42

30 Zhuravlev, A. 4.0 32.5 8.25 15.0 2140 1934 -1.49

34. 35 Malinin, Filipp 3.5 40.0 13.75 18.0 2101 2137 +0.27

31 Neverov, Ivan 3.5 39.5 12.00 18.5 2125 2125 -0.11

40 Mikhailov, Stepan 3.5 38.5 14.25 19.5 2000 2103 +0.88

34 Khodeev, Mojsey 3.5 36.5 8.75 16.0 2111 2036 -0.74

44 Kudryavtsev, Nikolay 3.5 35.0 13.25 18.0 0000 2074 2074

32 Ivanov, Alexander G. 3.5 34.0 9.00 16.5 2117 2058 -0.60

39 Rumiantsev, Rafail 3.5 31.0 6.25 12.0 2007 1940 -0.57

41. 41 Dementyev, Oleg 3.0 36.5 13.25 15.5 1980 2045 +0.44

45 Shashnev, Pavel 3.0 29.5 5.25 14.0 0000 1807 1807

43. 43 Dergachev, Evgeny 2.5 30.0 4.75 12.0 0000 1906 1906

36 Khludnev, Kirill V. 2.5 28.5 4.25 9.0 2100 1899 -1.74

45. 38 Davydov, Pyotr 1.5 28.0 3.00 9.0 2040 1741 -1.70

 

蠠 9 SZFO Men Championship 2008

. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 3 Lintchevski, Daniil 26b1 18w1 23b 21w 11b1 1b 8w1 12w1 4b1 -1 7.5

2. 1 Turov, Maxim 24b1 16w1 8b1 11w 4b 3w 6b 5w1 12b1 -1 7.0

3. 6 Vlassow, Valentin 29w 33b0 37w1 31b1 17w1 11b1 1w 4w 25b1 1 6.5

4. 11 Abramov, Valentin 34b1 42w1 2b1 1b 3w0 6w0 33b1 8w 14b1 -1 6.0

4 Feoktistov, Alexey A. 27w1 15b 29w1 23b1 1w 8b 7w1 6b 3w0 1 6.0

8 Mishuchkov, Nikolai M. 31w1 35b1 1w0 18b1 21w1 4w 3b0 11b 42w1 1 6.0

10 Anjuhin, Alex 33w 37b 25w1 5b 23w 20b1 12b0 24w1 13b1 -1 6.0

8. 12 Borisova, Elizaveta 35w0 39b1 27w1 7b 2w1 9b1 10w1 3b0 1w0 1 5.5

25 Evstratov, Oleg 2b0 34w1 10b0 38w1 26b1 14w1 5w 7b1 6w0 1 5.5

15 Ulyanin, Sergei 38b1 4w 21b0 24w 28b 23w1 42w 9b 7w1 1 5.5

16 Osoblivi, Grigory 39w1 1b0 31w 29b1 7w0 42b0 34w1 27b1 33w1 1 5.5

19 Suleymanyants, Odisey 42b0 32w1 40b0 30w1 24b 28w1 13b 2w 5b1 -1 5.5

13. 42 Balakin, Vadim 19w1 11b0 13w 17b0 29w1 16w1 15b 18w1 8b0 1 5.0

2 Kiselev, Gennady 25w1 13b1 11w0 33w 12b0 27b1 21w 19b 9w 1 5.0

21 Koba, Igor 43w1 7b 15w1 3b 8b0 13w 2b 14w0 28b1 -1 5.0

13 Prokuronov, Eduard 36b1 2w0 42b 40w1 5w 21b 19w 20b1 10w0 1 5.0

9 Beznosikov, Vladimir 32b1 23w0 30b1 28w1 33b 12w0 24b 15w 2b -1 5.0

14 Pavlov, Aleksandr 37w 29b0 41w 35b1 22w1 25b0 32w1 21b1 11w0 1 5.0

19. 33 Maximov, Igor 10b 6w1 17w1 2b 9w 7b0 11w0 22b1 16b0 -1 4.5

5 Ponikarovsky, Andrey 28b 40w 20b1 10w 13b 18w1 25b 1b0 19w0 -1 4.5

7 Malinin, Yuri 30b1 21w 28b 12w 16b1 33w1 4b0 25w0 15b0 -1 4.5

23 Toivonen, Alexander V. 45w1 9b1 3w 4w0 10b 15b0 20w0 32b 34w1 1 4.5

24 Gopkin, Nikolaj 1w0 41b 43w1 15b 19w 17b1 9w 10b0 20w 1 4.5

29 Semenenko, Sergey 6b 14w1 4b0 16w0 42b0 26w0 + 41b1 44w1 0 4.5

18 Uliashov, Dmitriy 41w1 3b0 35w1 8w0 40b1 5b0 22w 42b0 32w1 1 4.5

20 Makovetsky, Boris - + 5w0 37b1 45w1 10w0 23b1 13w0 24b 1 4.5

17 Karalkin, Maksim 40b 44w1 33b0 42w1 6b0 24w0 28b0 39w1 31b1 -1 4.5

26 Bratus, Pater P. 3w0 43b 22w 41b 25w0 29b1 31w 37b 35w1 1 4.5

22 Shapovalenko, Maksim 44b 28w0 26b 34w1 14b0 35w1 18b 33w0 40b1 -1 4.5

30. 28 Zasypkin, Alexey 5w 22b1 7w 9b0 15w 19b0 17w1 31b 21w0 1 4.0

37 Veltmander, Vitaly 14b 10w 6b0 20w0 30b1 41w 44b 26w 27w 1 4.0

27 Solgalov, Victor 4b0 36w1 12b0 44w 41b1 2w0 40b1 16w0 37b -1 4.0

30 Zhuravlev, A. 7w0 45b1 9w0 19b0 37w0 43b1 35b0 + 36w1 0 4.0

34. 35 Malinin, Filipp 12b1 8w0 18b0 14w0 39b1 22b0 30w1 44w 26b0 -1 3.5

31 Neverov, Ivan 8b0 38w1 16b 6w0 44b 40w 26b 28w 17w0 1 3.5

40 Mikhailov, Stepan 17w 5b 19w1 13b0 18w0 31b 27w0 45b1 22w0 1 3.5

34 Khodeev, Mojsey 11w0 25b0 39w1 22b0 36b1 44w 16b0 43w1 23b0 -1 3.5

44 Kudryavtsev, Nikolay 22w 17b0 32w 27b 31w 34b 37w 35b 29b0 -1 3.5

32 Ivanov, Alexander G. 9w0 19b0 44b 36w 38b1 45w1 14b0 23w 18b0 -1 3.5

39 Rumiantsev, Rafail 16b0 12w0 34b0 + 35w0 38b 36w1 17b0 43w1 0 3.5

41. 41 Dementyev, Oleg 18b0 24w 14b 26w 27w0 37b 45b1 29w0 - 0 3.0

45 Shashnev, Pavel 23b0 30w0 36b1 43w1 20b0 32b0 41w0 40w0 + 0 3.0

43. 43 Dergachev, Evgeny 21b0 26w 24b0 45b0 + 30w0 38w1 34b0 39b0 -2 2.5

36 Khludnev, Kirill V. 13w0 27b0 45w0 32b 34w0 + 39b0 38w1 30b0 0 2.5

45. 38 Davydov, Pyotr 15w0 31b0 + 25b0 32w0 39w 43b0 36b0 - -1 1.5

 

 

 

ࠠ 9 Szfo Championship Women 2008

. Ϡ . -

-------------------------------------------------------------------------------

1. 2 Pavlova, Alina 7.5 42.0 34.50 39.0 2148 2248 +0.99

2. 1 Kurochka, Irina 7.0 45.0 30.25 32.0 2157 2253 +0.79

3. 9 Monina, Polina 6.5 45.0 25.25 32.5 1871 2179 +2.82

4. 6 Turcheniac, Mariya 6.0 41.0 23.75 33.0 2008 2118 +1.09

5. 8 Kamasheva, Elvira 5.0 43.0 15.75 21.5 1990 1889 -0.68

10 Inyakina, Alina 5.0 38.0 17.50 20.0 1803 2010 +1.41

7. 4 Khramtsova, Elena 4.5 46.0 18.25 23.0 2087 1957 -1.04

7 Cherepova, Barbara 4.5 39.5 13.00 19.0 2006 1799 -1.27

11 Danilova, Tatiana 4.5 35.0 14.50 19.5 0000 1904 1904

10. 3 Polyakova, Natalia 4.0 34.5 13.50 19.0 2097 1892 -1.33

11. 5 Patsuk, Elena 3.5 42.5 8.75 22.5 2054 1613 -2.78

13 Novikova, Svetlana 3.5 40.5 11.75 23.0 0000 1850 1850

13. 12 Mandrykina, Zoya 1.5 34.5 2.50 11.0 0000 1592 1592

 

蠠 9 Szfo Championship Women 2008

. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 2 Pavlova, Alina 8b1 5w1 1b 9b1 6w1 4b 7w1 13w1 10b -1 7.5

2. 1 Kurochka, Irina 7w1 6b 2w 13b 9w 8b1 5w1 4b1 + 0 7.0

3. 9 Monina, Polina 3b1 8w1 13b1 2w0 1b 6b0 4w1 + 5w1 0 6.5

4. 6 Turcheniac, Mariya 12b1 1w 4b1 5w1 2b0 9w1 10w 8b 11b -1 6.0

5. 8 Kamasheva, Elvira 2w0 9b0 + 7b1 13w1 1w0 11b 6w 12b1 0 5.0

10 Inyakina, Alina 4w0 7b0 11w + 5b 3w1 6b 12w1 2w 2 5.0

7. 4 Khramtsova, Elena 10b1 13w0 6w0 11b1 3b1 2w 9b0 1w0 + 0 4.5

7 Cherepova, Barbara 1b0 10w1 3b0 8w0 12w1 + 2b0 11w 13b1 0 4.5

11 Danilova, Tatiana 5b0 3w 10b 4w0 + 12b1 8w 7b 6w 0 4.5

10. 3 Polyakova, Natalia 9w0 11b 7w1 12b 4w0 10b0 + 5b1 - -1 4.0

11. 5 Patsuk, Elena 11w1 2b0 12w1 6b0 10w + 1b0 3w0 9b0 0 3.5

13 Novikova, Svetlana + 4b1 9w0 1w 8b0 - 12w1 2b0 7w0 1 3.5

13. 12 Mandrykina, Zoya 6w0 + 5b0 3w 7b0 11w0 13b0 10b0 8w0 0 1.5